Sidor

2012-02-14

Fragment av en hegeliansk historieskrivning över nationalekonomin från svensk horisont

av Johan Lönnroth

Läs mer här!

Nationalekonomins födelse: första syntesen
Enligt Hegel följdes den halvsanna tesen från år 1789 av den halvsanna antitesen
år 1815 och därefter på 1820-talet av den sanna syntesen, det av Gud och
Historien inrättade politiska arrangemang som kallades Preussen. Hegel dog, men
Gud och Historien klev vidare.
Nationalekonomin i Sverige hade sina äldsta rötter – under första hälften av
sjuttonhundratalet – i handelsrätt och politisk aritmetik. Därefter inrättades, under
inspiration av Carl von Linné, ett antal akademiska poster i ekonomi med botanik
eller naturhistoria. Under adertonhundratalet definierades ämnet som politisk
ekonomi eller statsekonomi och organiserades som en del av den juridiska fakulteten.
Följaktligen när David Davidson (år 1890 i Uppsala) och Knut Wicksell (år
1901 i Lund) fick sina professurer definierades disciplinen som ekonomi med
finansiell juridik. Gustav Cassel (år 1904 i Stockholm) var den första ”rent” nationalekonomiska
professorn. Wicksell, Cassel och Heckscher kom efterhand att
dominera det nya specialiserade akademiska ämnet i Sverige.

Läs mer här!