Sidor

2012-06-27

Förutsättningar för framtidens livslånga lärande i Sverige - av Kerstin Littke

Ur inledningen:
Att vi lever i en tid av stora förändringar är ingen nyhet. Om det är vi troligen helt överens. Sannolikt är den omvälvande samhällsförändring vi bara befinner oss i början av mer omfattande än den vi genomgick då de stora strömmarna av människor från landsbygden flyttade in till städerna och industriarbetet. Kanske måste vi gå så långt tillbaka i tiden som till Gutenberg och boktryckarkonsten på 1400-talet för att hitta dess motsvarighet.


På kort tid har vi bevittnat globala förändringar där en rad diktaturer störtats av sitt eget folk, den globala ekonomins fokus har förskjutits från västvärlden till Asien, framsynta penningplacerare gör investeringar i Afrika samtidigt som den europeiska ekonomin brottas med stora problem.


En viktig anledning till den snabba samhällsförändringen, kanske den viktigaste, är de senaste årens innovationer inom informations- och kommunikationsteknik, IKT, samt annan digital teknologi. En teknisk utveckling som gör det möjligt för människor att i allt större utsträckning kommunicera med sin omvärld, ta del av all världens information och kunskap samt att lösa vardagen på ett helt nya sätt. Med fog kan vi tala om att vi befinner oss i ett paradigmskifte.


Läs hela rapporten här:
Läser du på mobil enhet som inte stöder Flash kan du göra det här.

2012-06-26

Nya Tider - Nya Jobb - Första seminariet

Igår var det premiär för seminarieserien Nya tider - Nya jobb
Första seminariet hade titeln - Ungdomsarbetslöshet: En ohejdbar farsot eller ett problem som kan lösas?

Följande text hämtas från LO-Distriktets i Västsveriges hemsida:

25 juni gick startskottet för LO Västsverige, Socialdemokraterna i Europaparlamentet, IF Metall Göteborgs och Tankeverksamheten i Göteborgs seminarieserie Nya Tider - Nya Jobb. Temat var ungdomsarbetslöshet, huvudtalare var Sofia Larsson från GR Utbildning, Katja Knuutinen från Göteborgs Stad, AB Volvos koncernchef Olof Persson och IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä. Dessa kommenterades av Anna Johansson (s), kommunalråd Göteborg och Johnny Magnusson (m), regionråd VGR.
Drygt 140 personer kom för att lyssna på lite mer praktiska grepp på  ungdomsarbetslösheten. Inför seminariet hade Olle Ludvigsson (s) i EU-parlamentet, Dan Gabrielsson, LO-dsitriktets ordförande, Mikael Sällström IF Metall Göteborg och Ann-Sofie Hermansson, Tankeverskamheten skrivit en debattartikel i GP om att det är dags att lägga det politiksa käbblet om statistik åt sidan för att vidta åtgärder. Läs artikeln här>>>
Huvudtalarna beskrev hur deras verksamheter arbetar för att komma åt unga som riskerar arbetslöshet ur ett företagsperspektiv som Volvo och ur ett samhällsperspektiv som Göteborgs stad. 
Förslagen kan delas in i två huvudkategorier. 
1. Att förbättra ungdomars möjlighet att klara gymnasiet. 2. Att öka ungdomars möjlighet att delta i arbetslivet, t.ex via praktik.
Olof Persson efterlyste mer individuella åtgärder då behoven hos både företag och individer skiftar så behövs stor flexibilitet hos arbetsförmedlingen för att matcha dessa båda behov, han beskrev också den utbildningssatsning som AB Volvo gör på unga arbetslösa. 
Sofia Larsson beskrev Plug-in projektet i Göteborgsergionen som går ut på att fånga upp elever som annars troligen hoppar av gymnasiet. 
Veli-Pekka Säikkälä beskrev IF Metalls ungdomsavtal och arbetet med Teknikcollege som metoder att få in unga i arbetslivet.
Från Göteborgs stad redovisade Katja Knuutinen hur det fungerar med de EU-projekt som staden driver för att förbättra ungas möjligheter där den största delen av insatserna går till kompetenshöjande åtgärder.
ABF Göteborg var på plats och filmade seminarierna. Alla delar har inte publicerats ännu men de två som är ute hittar ni här:

Här kommer bilder från kvällen, fotograf Nora Theorin:


Det var fullsatt!

Olof Persson och Veli-Pekka Säikkälä
Veli-Pekka Säikkälä och Sofia Larsson
Katja Knuutinen och Anna Johansson
En nöjd arrangör; Olle Ludvigsson
Olof Persson 
Åke Magnusson, Global Forum och Olof Persson
2012-06-18

Nya tider - nya jobb

Hämta rapporten här

Utmaningar och utvecklingsvägar i jobbpolitiken 

av David Ljung

Ur inledningen:
Syftet med denna rapport är att översiktligt analysera de huvudutmaningar som svensk och europeisk jobbpolitik nu står inför. På kort sikt handlar det om att lösa den finans- och skuldkris som alltmer kommit att omvandlas till en jobbkris. På längre sikt handlar det om att bygga en fungerande och konkurrenskraftig

arbetsmarknad med kapacitet att hantera både den demografiska utvecklingen och den gröna omställningen. 


Rapporten ska inte ses som något positionspapper, utan är enbart tänkt att fungera som ett helt öppet
diskussionsunderlag. Alla synpunkter och värderingar är mina egna.

Rapporten tar ett helhetsgrepp om jobbfrågan. För att kunna komma till rätta med problemen räcker det inte med ett snävt fokus. Perspektiven måste tvärtom vara breda och inkluderande. En utgångspunkt är att arbetsmarknad och välfärdssystem hör samman. Här finns det en växelverkan som är viktig att uppmärksamma. 


En annan utgångspunkt är att nationella och internationella aspekter behöver ses i ett sammanhang. Dels hör europeiska och svenska arbetsmarknadsfrågor ihop. Strategier och åtgärder på europeisk och svensk nivå måste koordineras. Det går inte att optimera den nationella politiken utan ett aktivt engagemang i EU-arbetet på området. Dels måste det som görs i Sverige och Europa i hög grad relateras till förhållandena på världsmarknaden. Det finns ingen nationell arbetsmarknad som inte till stor del påverkas av den globala utvecklingen.

Läs hela rapporten här: