Sidor

2012-01-30

Varför är fackföreningsrörelsen så svag i USA?

Ladda hem rapporten här (.pdf 973k)

Ur Erik Bengtssons introduktion:

USA utmärker sig bland de rika länderna genom att ha den minsta välfärdsstaten
som andel av ekonomin, den svagaste fackföreningsrörelsen och inget arbetare-
parti.
Denna essä ägnar sig åt frågan: varför är fackföreningsrörelsen så svag i
USA? Detta är verkligen ingen ny fråga. 1906 ställde den tyske sociologen Werner
Sombart i en bok frågan ”varför finns det ingen socialism i Förenta Staterna?”, och
för den delen hade också Marx och Engels något decennium tidigare diskuterat
samma fråga.
Här kommer jag alltså att fokusera mig på fackföreningsrörelsen.
Oundvikligen kommer jag också att komma in på partipolitik, för arbetsmarknad
och politiken hänger ihop, men det är facket som står i fokus. De senaste trettio
åren har fackföreningsrörelserna i de flesta rika länder försvagats, men jag vill här
lyfta fram att i USA var facket redan före Reagans tillträde som president år 1980
svagare än i jämförbara länder. Mitt fokus i denna essä är därför inte så mycket
försvagningen efter år 1980 som varför facket aldrig blev riktigt starkt till att börja
med.
Ladda hem rapporten här (.pdf 973k)

Trafficking i Europa - Sofia Jonsson


Ladda hem rapporten här (.pdf 630k)

Ur förordet:
Var dag slås människoliv sönder i små små bitar som det tar alldeles för lång tid att foga
samman igen.

Människohandel är ett brott som inte känner några gränser. I Europa transporteras
kvinnor och flickor från främst öst till väst, som vore de varor på en marknad. Slutligen
utnyttjas de sexuellt om och om igen. Det är det som gör denna bransch så lukrativ, till
skillnad från vanliga produkter på en marknad så kan kvinnorna och barnen säljas och
användas vid upprepade tillfällen. Idag är det bara drog- och vapenhandeln som
inbringar mer pengar i den organiserade brottsligheten.

Människohandel för sexuellt utnyttjande (hädanefter trafficking) utgör cirka 79 % av all
människohandel, och oftast är offren kvinnor och barn (UN.GIFT., 2009). Många policys
och direktiv har tagits fram och signerats av flertalet europeiska länder för att motverka
trafficking, trots detta fortgår utnyttjandet.

I Europa finns både destinations- och ursprungsländer och enligt UN.GIFT. (2009) så är
den största delen av trafficking gränsöverskridande men pågår också inom länder.
Informationen kring hur många det är som faller offer för trafficking varje år i Europa är
fortfarande svårbedömt på grund av det stora mörkertal som råder. UNODC upp-
skattade antalet människohandelsoffer till 2,5 miljoner per år i världen år 2009.

I den här rapporten presenterar jag slutsatserna från masteruppsatsen Trafficking in
persons in Europe, som jag mottog Ernst Wigforss stipendium för år 2010. Syftet med
studien var att förstå hur prostitutionslagstiftningen och nivån på kvalitet i samhälls-
styrning i ett land, påverkar flödet av människohandelsoffer för sexuellt utnyttjande i
Europa. Studien bygger på kvantitativ och kvalitativ analys och inkluderar både
ursprungs- och destinationsländer för trafficking som beroende variabler i analysen.

Ladda hem rapporten här (.pdf 630k)

2012-01-26

Nya rapporter på måndag 30/1

I samband med Wigforss-seminariet i Göteborg på måndag 30/1 18.00 i Folkets hus kommer Tankeverksamheten att släppa två rapporter.
Rapporterna är skrivna av förra årets stipendiater.
Erik Bengtsson "Varför är fackföreningsrörelsen så svag i USA"
Sofia Jonsson "Trafficking i Europa"

Medverkande under rubriken "Med Olof Palme in i framtiden" är också Sara Björnsson, Ingvar Carlsson, Jan Eliasson, Evin Incir och samtalet leds av Jörgen Linder.
Så här beskrivs seminariet på Socialdemokraterna i Göteborgs hemsida:

För Olof Palme innebar internationellt engagemang ord och handling, ställningstaganden och stöd. Det inbegrep fördömanden av Vietnamkriget, apartheidpolitiken i Sydafrika och stormaktsinterventioner i Afghanistan och Centralamerika, men också stöd till motståndsrörelser mot diktaturerna i Grekland, Spanien, Portugal och Chile. Idag ser världen naturligtvis annorlunda ut. Men hur förvaltas hans arv? Hur bygger man vidare på det?
Årets Wigforss-stipendium utdelas vid programmet.

2012-01-17

Två städer -politiska skiljelinjer mellan Göteborg och Stockholm

I samarbete med Arbetarrörelsens Tankesmedja presenterar idag Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg en ny rapport av Anne-Marie Lindgren. Presentationen görs på ett seminarium där förutom rapportförfattaren även Anneli Hulthén och Kerstin Alnebratt deltar.
Citat ur förordet:
"Stockholm och Göteborg är båda storstäder, med delvis olika social struktur men med
storstadens både möjligheter och utmaningar: ökad inflyttning och växande befolkning,
stark arbetsmarknad, ett universitet med högt söktryck, kapacitetsproblem i kollektivtrafiken, bostadsbrist, boendesegregation. Stockholm har borgerlig majoritet, Göteborg rödgrön.
Finns det skillnader i de två kommunledningarnas sätt att handskas med storstadens utmaningar, som hör ihop med skillnader i samhällssyn? Skiljer sig prioriteringar och problemdefinitioner? Finns det skillnader i sättet att se på sitt politiska uppdrag?
För att undersöka det har jag gått igenom de budgetförslag, som Stockholms borgerliga
respektive Göteborgs rödgröna majoritet lagt hösten 2011. Båda är policydokument, som
lyfter fler frågor än de rent budgetära, och de ger alltså en bild både av politiska prioriteringar och av politiskt förhållningssätt."


2012-01-11

Två Städer

Missa inte när Anne-Marie Lindgren besöker Göteborg!
17.30 tisdagen 17 januari i Folkets Hus, Brännösalen.
Läs mer om seminariet här!