Sidor

2020-04-03

Fyra frågor om miljö och samhälle

- En diskussion om åtgärder för att minska miljöproblemen

Medverkande:
Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs Universitet
Johan Lönnroth, före detta vice ordförande i Vänsterpartiet och docent i nationalekonomi vid Göteborgs Universitet
Håkan Bernhardsson, statsvetare
Rikard Ledin da Rosa, hållbarhetsstrateg och ledamot i Göteborg stads miljö och klimatnämnd samt västerhavets vattendelegation
Viktoria Janovskis, ledamot i styrelsen för Naturskyddsföreningen i Göteborg
Cecilia Dalman Eek, nationell vindkraftssamordnare och före detta miljö- och stadsbyggnadspolitiker i Göteborg.

Efterord av Örjan Nyström

Ladda hem rapporten här!

Tankeverksamheten har satt ihop fyra frågor om miljön och om hur miljöproblemen hänger ihop med samhälle och ekonomi.
Vi har skickat frågorna till personer som har insyn i och kunskap om dessa områden. Frågorna är avsedda att fånga upp tankar om miljöåtgärder i samhället, möjligheterna att genomföra miljöåtgärder och i vilken grad det finns behov av dem.
Den första frågan i enkäten handlar om tillväxt, och är tänkt att anknyta till en del av de argument som förekommer i miljödebatten. Man skulle kunna tänka sig att vi, inför valet om jordens ekosystem och ekonomisk tillväxt, genast borde välja bort den ekonomiska tillväxten. Men, vilket går att utläsa av de flesta svar i enkäten, är det inte så enkelt.
Den andra frågan är nära besläktad med den första men riktar sig mer specifikt till diskussioner om begreppet decoupling eller frikoppling, vilket handlar om möjligheterna att bryta sambandet mellan tillväxt och miljöbelastning. Det är omdiskuterat om det över huvud taget fungerar. Svaren på denna fråga ger argument både för att frikoppling fungerar och för att frikoppling inte fungerar, vilket talar för att frågan om frikoppling eller inte är alltför enkelt ställd.
Den tredje frågan berör de ekonomiska styrmedlen för klimatomställningen, till exempel de på flera håll använda medlen koldioxidskatt och utsläppsrätter. Men även om hur man kan förankra klimatet i handelspolitiken. De flesta svar är positiva till koldioxidskatt och utsläppsrätter, men påpekar också att de måste kompletteras, exempelvis genom att miljövänliga alternativ blir billigare. Dessutom påpekar flera att alla dessa styrmedel måste genomdrivas på global nivå.
Den fjärde frågan handlar om de demokratiska problem som kan uppstå när man genomför miljöåtgärder. Flera av svaren på denna fråga tar upp rättviseaspekter.

Ladda hem rapporten här!