Sidor

2020-12-19

Produktionssystem och fördelningssystem

 av Örjan Nyström

Ladda hem rapporten här

Den första delen av denna text fäster uppmärksamheten på den produktivitetslinje som växte fram inom arbetarrörelsen under 1900-talet, och hur den sedan dess försvunnit ur sikte genom vänsterns ensidiga inriktning på omfördelningsfrågor. I samhällets nuvarande utveckling aktualiseras den på nytt, framförallt genom miljökrisen men också i anslutning till fördelningsfrågorna och välfärdssystemets utveckling. Utan en innovativ produktivitetstillväxt krymper utrymmet både för omställning av produktionen, inkomstutjämning och reformering av välfärdsstaten.

Den andra delen av texten behandlar ett område som blivit alltmer centralt i och med att produktionssystemet blir alltmer kunskapsintensivt. Nya krav ställs på att utveckla ett ”lärande samhälle”. Detta måste ske på ett sätt som ökar samhällets förmåga att mobilisera och utveckla de mänskliga resurserna, och motverkar de tendenser till polarisering och klyftor vi ser idag.

Som helhet är texten ett diskussionsinlägg om en förnyelse av produktivitetslinjen anpassad till vår tids utmaningar.  

Ladda hem rapporten här


2020-10-11

Socialdemokratin och jämlikheten

Kommentarer till Tankeverksamhetens rapport ”Socialdemokratins ideologiska särart”. 

av Håkan Bengtsson, Johan Lönnroth, Payam Moula och Per Sundgren. Samt en kommentar av Karin Pettersson till Jämlikhetskommisionens publicerade betänkande (SOU 2020: 46) sommaren 2020.

Efter att Tankeverksamheten publicerat rapporten Socialdemokratins ideologiska särart, så bjöd vi in ett antal vänsterskribenter att kommentera texten. Alla som nappade på vårt förslag publiceras i den här rapporten. Karin Pettersson dock med den skillnaden att vi fick publicera en text av henne som varit införd i Aftonbladet. och som handlar om Jämlikhetskommisionens betänkande.


2020-06-23

Socialdemokratins ideologiska särart

av Ingvar Johansson, Ann-Marie Ljungberg, Örjan Nyström


Denna skrift handlar om den socialdemokratiska ideologins särart. Föreställningar av ideologisk art och ekon från gamla idétraditioner i det västerländska kulturarvet sipprar på tusen sätt, från sina abstrakta eller historiska höjder, ner i vårt vardagliga socialdemokratiska tänkande. Där sätter de sin prägel på sådant som vi betraktar som socialdemokratiskt ”sunt förnuft”. De finns där som en slags gjutform för våra mer specifika tankar utan att vi är medvetna om dem. Och det är bra att då och då bli medveten om dem. Det blir då lättare att se hur de står sig mot tidens krav och hur de förhåller sig till andra ideologiska huvudströmningar i nutiden.

Med avstamp i Örjan Nyströms och Anders Nilssons bok Jämlikhetsnormen(2012), kapitel 4 (Socialdemokratisk särart – mellan politik och filosofi) skriver de tre författarna till denna text om den socialdemokratiska jämlikhetsnormen i ett alltmer globaliserat samhälle

2020-06-05

Fackföreningsrörelsen och solidariteten

av Örjan Nyström


Solidaritet måste betecknas som något av fackföreningsrörelsens själva värdegrund, särskilt på LO-området. Idag, när fackföreningsrörelsen – återigen särskilt på LO-området - befinner sig en kritisk situation på många sätt sägs det ibland att denna värdegrund vacklar. ”Det finns ingen solidaritet längre”, får man ofta höra, underförstått att annat var det förr. Ibland söker man orsaken i att ”folk har blivit individualister”. 


Men den fackliga solidariteten har aldrig varit den okomplicerade och oföränderliga företeelse som vi lätt målar ut den i efterhand. Genom ett historiskt perspektiv utreder Örjan Nyström hur vi ska kunna förstå och bemästra påfrestningarna på den fackliga sammanhållningen idag.

2020-05-06

Låt ingen bli kvar i arbetslivets utmarker!

Av Bosse Elmgren


Sammanfattning

Flera hundra tusen människor i Sverige lever i arbetslivets utmarker. Det är just de som råkat allra värst ut i den arbetslöshet och det tvärstopp i ekonomin som oväntat kom över oss som en följd av corona-epidemin. Den kris som nu pågår bör ha lärt oss att alla dessa människor måste få rejäla möjligheter att fullt ut bli med i samhället och slippa vara utan jobb eller leva i otrygghet och med dåliga arbetsvillkor. 
En kronisk långtidsarbetslöshet har etablerats i Sverige. Därtill har en stor arbetsmarknad vuxit fram med otrygga jobb och ofta usla arbetsvillkor. Nu, när förhållandena ändrats snabbt och oväntat, har det blivit än värre i arbetslivets utmarker. Det är ovisst när pandemin är över och vilka långsiktiga verkningar på arbetslivet den får. 
LO, PTK och Svenskt Näringsliv har skrivit en gemensam avsiktsförklaring inför sina fortsatta förhandlingar hösten 2020 om villkoren för omställning i arbetslivet. Avsiktsförklaringen öppnar intressanta perspektiv på frågan om insatser mot otrygga förhållanden i arbetslivet. Bosse Elmgren tar i den här debattskriften upp paralleller mellan parternas avsiktsförklaring och idéerna om en allmän arbetsförsäkring. Han ställer upp två viktiga mål för politiken mot otrygga och dåliga villkor i arbetslivet:
* Alla måste kunna vara försäkrade mot att förlora sin inkomst om de blir arbetslösa utan egen förskyllan. Men en försäkring borde inte bara ge trygghet mot inkomstbortfall för dem som mister jobbet utan innebära generöst stöd för alla att komma in i eller komma igen i arbetslivet. Inte vara bara en arbetslöshetsförsäkring alltså, utan en arbetsförsäkring.
* Dessutom: kollektivavtal som ger anständiga villkor bör gälla i hela arbetslivet, på alla arbetsplatser. En lag bör stiftas som innebär att kollektivavtal, som träffats mellan fack och arbetsgivarorganisationer, kan allmängiltigförklaras, så att de gäller också när arbetsgivaren är oorganiserad och inte har skrivit hängavtal.
De här målen gäller en stor och viktig jämlikhetsfråga. Det är fråga om människor som måste få rejäla möjligheter att komma med i samhällsgemenskapen. Känna att de tas på allvar, räknas och är viktiga. Känna tillit. Kunna komma till insikt om sina egna möjligheter."