Sidor

2019-10-11

Har den nyliberala eran nått vägs ände?


Blandade erfarenheter från Sverige och USA

av Jonas Olofsson

Sammanfattning

Jonas Olofsson diskuterar i denna rapport hur nyliberala idéer har präglat politiken och påverkat sociala villkor och ekonomi sedan 1980-talet, med betoning på förhållandena i USA och Sverige. Den nyliberala politikens idémässiga utgångspunkter och strukturella bakgrund behandlas, det handlar om allt från genomslaget för föreställningar om marknaders sociala neutralitet och effektivitetsskapande förmåga, till en tilltagande maktkoncentration och försvagad innovationsförmåga i den privata sektorn. Nyliberalismens effekter i form av ökad ojämlikhet, rent-seeking och försvagad produktivitet lyfts också fram.
En pusselbit i vad som ibland kallats den nyliberala eran från tidigt 1980-tal och framåt, skattesänkningar på höga inkomster, skärskådas. Vilken betydelse har den så kallade Lafferkurvan haft? Amerikanen och tillika Reagan- och Trumprådgivaren Arthurs Laffers föreställningar har avvisats av flertalet ekonomer, både till höger och vänster på den politiska skalan, men idén om att sänkta skatter på höga inkomster har positiva samhällsekonomiska effekter tycks fortfarande locka många politiker. Ett aktuellt exempel är avskaffandet av värnskatten i Sverige. Värnskatten ska avskaffas den 1 januari 2020 i enlighet med Socialdemokraternas och Miljöpartiet de grönas överenskommelse med samarbetspartierna Centern och Liberalerna. Förhoppningen är att reformen ska leda till fler arbetade timmar och bättre resursutnyttjande. I praktiken talar det mesta för att reformen inte bara ökar ojämlikheten mellan låg- och höginkomsttagare och mellan kvinnor och män. Reformen kommer också att bidra till att redan växande sociogeografiska klyftor, mellan landets kommuner och mellan stad och glesbygd, blir än större. I rapporten hävdas att en politik för jämlikhet och ökad produktivitet, för jämställdhet och likvärdiga regionala utvecklingsvillkor, måste baseras på något helt annat än nyliberala föreställningar om ojämlikhetens saliggörande betydelse.