Sidor

2019-11-29

Den svenska riksbanksreformen 1998/99


 av Johan Lönnroth

http://vastsverige.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_distriktet_i_vastsverige_1474017161760_den_svenska_riksbanksreformen_1998_pdf/$File/Den%20svenska%20riksbanksreformen%201998.pdf

Idag den 29 november 2019 lägger den parlamentariska riksbanksutredningen fram sitt betänkande. Läget jämfört med då den nu gällande riksbankslagen trädde i kraft den 1 januari 1989 är radikalt annorlunda. Då var hög inflation och politikernas oförmåga att hantera den ett stort problem medan sysselsättningen var hög och arbetslösheten nästan obefintlig. Nationalekonomernas idéer om att en expansiv finanspolitik bara ledde till högre inflation och att politiker är för kortsiktiga och opportunistiska för att kunna sköta penningpolitiken hade slagit igenom internationellt. I den nya riksbankslagen hette det att målet för penningpolitiken skall vara låg inflation. Tio är senare fick vi också en reform som gjorde att Riksbanken skulle ledas av (förment) opolitiska ekonomiska experter som förbjöds bry sig om vad politikerna i riksdag och regering tyckte.

Idag är situationen en helt annan. Det stora problemet är en otillräcklig sysselsättningsnivå och hög arbetslöshet medan inflationen är alltför låg. Och politikerna kan inte anklagas för en opportunistisk, inflationsdrivande politik. Tvärtom är finanspolitiken extremt försiktig.

Dagens betänkande innebär att sju av åtta partiföreträdare vill att penningpolitiken skall kunna lägga en något större vikt vid sysselsättningen. Men i praktiken tas redan sådana hänsyn så i stort vill majoriteten ha status quo. Lönnroth, som representerade Vänsterpartiet i utredningen, anser i en reservation att riksbankens penningpolitik ska ha två parallella mål: låg och stabil inflation samt hög och stabil sysselsättningsgrad. Hans förslag ligger i linje med uttalanden från både LO och statsminister Löfvén.

I denna text tecknar Lönnroth en bred historik över den svenska penningpolitikens historia. Han redovisar också intervjuer med 16 ledande politiker och riksbankschefer om hur de numera ser på 1998/99 års riksbanksreform och på behovet av en ny reform.

Johan Lönnroth är fil lic i matematik, docent i nationalekonomi och före detta vice ordförande i Vänsterpartiet.