Sidor

2012-09-25

Studiehandledning till "Jämlikhetsnormen"Denna studiehandledning är upplagd med tanke på cirkelstudier i traditionell form eller på nätet, men kan naturligtvis även användas som stöd för självstudier. Det finns i sammanhanget anledning att understryka
att boken inte är något internt diskussionsunderlag för de närmast sörjande i det socialdemokratiska partiet.
Dess avsikt är att stimulera diskussion, studier och forskning på en betydligt bredare basis bland
människor som är intresserade av ett mer anständigt samhälle än det vi idag är på väg in i.

För att citera ur bokens förord: ”Att rekonstruera ett socialdemokratiskt alternativ inför dagens politiska utmaningar torde vara en angelägenhet för många människor. En del kanske inte ens identifierar sig partipolitiskt överhuvudtaget, som bekant en växande skara i dagens politiska kultur.
Detta hindrar inte att de kan uppfatta sig som intressenter i debatten om socialdemokratins kris. Det finns många människor idag som mycket starkt upplever ett behov av en politisk kraft som för traditionerna från 1900-talets sociala demokrati vidare in i ett nytt sekel.”

Ladda ner hela handledningen här som .pdf

2012-09-13

Nu kan du beställa "Jämlikhetsnormen"

Nu är den här!
Jämlikhetsnormen av Anders Nilsson och Örjan Nyström finns nu att beställa på både Adlibris och Bokus.com!
Vill ni beställa fem ex eller fler har vi ett speciellt rabatterbjudande - endast 169 kronor, då beställer ni via redaktion@tankeverksamheten.se 
Jämlikhetsnormen kommer också som e-bok men inget releasedatum för detta är ännu satt.
Vad boken handlar om? Läs här:

Socialdemokratins identitetskris är inte över för att partiet har fått en ny partiledare som samlar förtroende kring sin person. I grunden är krisen politisk. Vidden av den framgår av det faktum att inget socialdemokratiskt parti i vår del av världen undgått den. Den kan beskrivas som en dubbel förlust av fotfästet. Dels när det gäller att orientera sig i tidens trender och utvecklingstendenser och – som på 1900-talet – rida på tigern – dvs. utforma ett sammanhållet ramverk av välfärds- och arbets­marknads­institutioner som verkligen får fäste i den kapitalistiska strukturomvand­lingen och förvandlar den till en kraft som inte bara moderniserar produktionen utan också ökar jämlikheten. Men det handlar även om orienteringen i det ideologiska utrymme socialdemokratin då röjde mellan konservatism, liberalism och kommunism.
Jämlikhetsnormen av Anders Nilsson och Örjan Nyström är ett brett anlagt försök att råda bot på detta. En inträngande analys av vår tids strukturomvandling läggs till grund för ett förslag till ett institutionellt ramverk för en ny socialdemokratisk välfärdsmodell. Den handlar inte så mycket om traditionell omfördelningspolitik utan mera om att mot­verka de växande klyftorna med en social investeringsstrategi för att främja den sociala rörligheten, både mellan och inom generationer – att rusta människor för att med fram­gång möta utmaningarna i det globaliserade kunskapssamhällets snabba föränd­ringar i vår tid. De konkreta reformförslagen förankras i en djupgående pejling i social­demokratins moraliska och filosofiska identitet.
368 sidor. Ordinarie pris: cirka 249 kr. Rabattpris vid beställning av minst fem ex. av föreningar inom arbetarrörelsen (fackföreningar och organisationer inom socialdemokratin och dess sidoorganisationer) och folkbildningen (folkbildningsförbund och folkhögskolor): 169 kronor.
Enskilda beställningar www.bokus.com eller www.adlibris.com/se/
Rabatterade gruppbeställningar till redaktion@tankeverksamheten.se

Upphandlingar och nerköp

Om lagstadgad social dumpning i byggnadsbraschen
av Christer Thörnqvist och Charles Woolfson

Hämta .pdf här! Eller läs direkt nedan via Slideshare
Ur inledningen:
Ingen händelse på svensk arbetsmarknad har under senare år väckt sådan uppmärksamhet internationellt som den sk Laval- eller Vaxholms-konflikten.
Byggnadsarbetareförbundets blockad mot en skolrenovering i Vaxholm ledde till en femårig juridisk process både i Sverige och i EU som slutade i ett svårt nederlag för fackföreningssidan. Mer om detta nedan. Laval-fallet var egentligen inte unikt, utan det sista i en rad domar i EG-domstolen som Viking, Rüffert och Luxemburg. För många inom internationell – och svensk – fackföreningsrörelse sågs dock Laval som sista spiken i den kista där rätten att försvara arbetsförhållanden och löner mot underbudskonkurrens begravdes.
Detta eftersom EU-/EG-domstolen nu definitivt slog fast att friheten för leverantörer och underleverantörer av tjänster att röra sig fritt inom unionen, med andra ord rätten till fri rörlighet för människor, arbete och kapital inom EU, vägde tyngre än EU:s ”sociala dimension” och därmed rätten att försvara sig mot sk social dumpning genom fackliga stridsåtgärder, trots att rätten att strejka är en fundamental rättighet enligt EU:s stadgar. 

Arbetslivsforskare från olika discipliner har diskuterat såväl de juridiska som de praktiska konsekvenserna av Laval-fallet. Vårt bidrag till denna debatt är att tillföra en aspekt som – märkligt nog – saknats i diskussionen, nämligen upphandlingssystemets roll. Hela Laval-konflikten började trots allt med
protester mot Vaxholms kommuns upphandling av renoveringen av en skola. Vi anser att frågan har en relevans långt utanför byggsektorn, men att den blir extra tydlig där, eftersom stat, landsting och kommuner hör till de större byggföretagens absolut viktigaste kunder, eftersom de är kunder som kan beställa infrastrukturella bygg- och anläggningsprojekt i en helt annan omfattning än vad privata entreprenörer kan. Den tes vi driver i den här rapporten är att upphandlingssystemets rigiditet är ett hot mot både löner och – framför allt – arbetsförhållanden. Då Laval-domen fortfarande ligger tämligen nära i tiden när detta skrivs måste dock våra slutsatser ses som något preliminära, och snarast som utgångspunkter för kommande forskning och debatt.

Läs rapporten här: