Sidor

2012-12-17

Gläntan i skogen - om Socialdemokratins utmaningar i en ny tid


Julen är räddad! Ny rapport från Tankeverksamheten!!!

Vi är mycket glada att kunna presentera rapporten ”Gläntan i skogen – om socialdemokratins utmaningar i en ny tid” av Delvin Arsan, Tor Gustafsson och Stig-Björn Ljunggren.

Det är ett ambitiöst försök att med en bred ansats inventera den socialdemokratiska idédebatten globalt, med speciell uppmärksamhet på hur verkligheten beskrivs, vilka målsättningar som lyfts fram och vilka medel som förespråkas.

Rapportens rubrik antyder vad det handlar om. Socialdemokratin står i en glänta i skogen där den fortsatta färden framåt inte är riktigt självklar eller tydlig.

Vi menar att denna text är av särskilt intresse med tanke på den svenska socialdemokratins programarbete med syfte att anta ett nytt parti­program vid kongressen i början av april år 2013.

Ladda ner hela rapporten här
Eller läs direkt här:


Netroots

2012-11-20

Nystartszoner - möjligheter, hot eller retoriskt slag i luftten?

av Anders Nilsson
Hämta rapporten här
Finansdepartementets betänkande Nystartzoner (SOU 2012:50) är ute på remiss. I stadsdelar med ”utbrett utanförskap” vill regeringen införa vad som med ett mindre innovativt språkbruk brukar benämnas Ekonomiska frizoner eller mer egentligt Speciella ekonomiska zoner (eng. Special Economic Zones, SEZ), vilket är ett i litteraturen etablerat samlingsbegrepp för olika typer av mindre reglerade och lägre beskattade geografiskt definierade områden.
Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg är inte remissinstans, och att nagelfara detaljerna i utredningens förslag ter sig mindre meningsfullt. Vi tar i stället tillfället i akt att granska den mer fundamentala frågan om det finns någon samhällsekonomisk nytta med Speciella ekonomiska zoner i
utvecklade ekonomier och om det är verkningsfulla inrättningar för att bana väg till anställning för människor som har svårt att göra sig gällande på den reguljära arbetsmarknaden.2012-11-15

"Är vi smarta nog för de nya jobben?"

Foto: Anders Nilsson
I måndags var Tankeverksamheten en av arrangörerna till detta seminarium som har sammanfattats av Socialdemokraterna i EU-parlamentet. Här hittar ni en summering av seminariet

2012-11-06

Är vi smarta nog för de nya jobben?

av David Ljung
Hämta rapporten här

Är vi smarta nog för de nya
jobben?

Vad behöver Sverige och Europa göra för att hänga med i
kunskapsutvecklingen?

Inledning

Att skaffa sig ett jobb var länge enkelt. På de flesta håll i Europa var detta
något som man åtminstone fram till 70-talet inte behövde oroa sig för. I
Sverige var det problemfritt ända till 90-talskrisen. Många gick dagen efter
att de avslutat en relativt kort skolgång till någon av arbetsgivarna på
hemorten, började arbeta omgående och gjorde sedan i stort sett samma jobb
fram till pensionen. Arbetsuppgifterna lärde man sig snabbt. Kompetensutveckling
var ovanligt. För den lilla skaran högskoleutbildade var jobben
säkra. Med den bakgrunden kunde man räkna med att vara efterfrågad.
Så såg arbetsmarknaden ut på den tiden. Nu har det mesta förändrats. De
enkla jobben och ingångarna har försvunnit i rask takt. Utbildningskraven
har blivit allt tuffare. Att hitta ett jobb direkt efter grundskolan är i princip
hopplöst och en gymnasieexamen räcker inte längre särskilt långt. Inte ens i
den allt större skaran högskoleutbildade kan man känna sig säker på att
smidigt få fotfäste i arbetslivet. På arbetsplatserna har bäst före-datum på de
praktiska kunskaperna blivit allt kortare. Regelbundna kompetensuppdateringar
betraktas numera som en självklarhet.
Det mesta talar för att denna kunskapsutveckling kommer att rulla på i
hastigt tempo. Kanske kommer den till och med att accelerera. Hårdnande
global konkurrens, snabbare vetenskapliga landvinningar samt ökat effektiviseringstryck
inom offentlig sektor kommer att innebära att utbildningskraven
fortsätter att öka. Arbetskraften kommer att behöva leverera på allt
högre kunskapsnivåer.
Frågan är om den klarar det. Aktuella utbildnings- och behovsprognoser
indikerar att arbetskraften – om ingenting görs – nog inte fullt ut kommer att
kunna möta kunskapstrenden. Risken är stor för arbetskraftsbrist särskilt i 
specialiserade och högkvalificerade yrkeskategorier. Redan idag finns betydande
rekryteringsproblem på arbetsmarknaden. Trots hög arbetslöshet har
arbetsgivarna svårt att hitta den kompetens de söker.
Att strategiskt reda ut hur denna problematik ska hanteras är därför viktigt.
Hur ska utbildning och kunskapsnivåer kunna matchas mot nutida och framtida
efterfrågan? Hur ser vi till att befolkningen får de kunskaper som behövs
för att kunna ta de nya jobben? Vad behöver Sverige och Europa göra för att
hänga med i kunskapsutvecklingen?
Syftet med denna rapport är att utifrån en beskrivning av aktuella trender
identifiera och analysera de övergripande strategiska övervägandena på
kunskapsområdet. Vilka är de viktigaste beståndsdelarna i en fungerande
kunskapsstrategi? Ambitionen är inte att ge några definitiva svar, utan att
försöka ställa relevanta frågor och peka på möjliga lösningar.

Hämta hela rapporten här!

Dags att skrota "full sysselsättning"?

av Anders Nilsson och Örjan Nyström

Hämta rapporten här
Utdrag ur rapporten

Det näringspolitiska spåret

I den socialdemokratiska diskussionen om sysselsättningen ser vi ett antal
spår, som i debatten ibland ställs emot varandra. Ett kan vi kalla det näringspolitiska
spåret. Här förenas en samförståndstradition i Saltsjöbadsanda med
moderna rön från vad som kallas den nya ekonomiska geografin. Centrala begrepp
är kluster, triple helix och en distinktion mellan nätverksstad och centralortsstad.
Det handlar om att verka för fler arbetstillfällen och högre sysselsättning
genom att stimulera samverkan mellan akademi, samhälle och
näringsliv för innovationsdriven produktutveckling, branschutveckling och
starkare konkurrenskraft på globala marknader - men också om att främja
inhemska tjänstesektorer genom urban tillväxt, förtätning och regionförstoring.

En som länge argumenterat i denna riktning är förre LO-utredaren Jan Edling
(Edling 2010). En handlingens man som tidigt var inne på detta spår är Göran
Johansson i Göteborg. Det är väl knappast att fara med osanning eller avslöja
någon hemlighet om man påstår att också vår partiordförande med sin bakgrund
i IF Metall är en tillskyndare i sammanhanget. Även vi har medverkat i
utvecklingen av en regional socialdemokratisk näringspolitik med denna
inriktning i Göteborgsområdet.

2012-10-05

Ett förslag till socialdemokratisk handlingslinje mot riskkapitalister i välfärden

Av Johan Büser och Anna Johansson

Nedan följer ett utdrag ur första avsnittet. Hela rapporten kan ni ladda hem här

I.  Principer vs. lämplighetsfrågor 


Vid första anblicken kan frågan om vinster i välfärden tyckas enkel att ta
ställning till. Det är vår mycket bestämda uppfattning att gemensamma
medel som avsatts för barns utbildning eller omsorger av våra äldre inte ska
tas till byte för privat förmögenhetsbildning på nummerkonton i skatteparadis. I den bästa av världar borde det vara punkt slut där. Men om man
tränger in i frågan upptäcker man snart att den är komplex, inte enbart vad
gäller den tekniska utformningen av en eventuell lagstiftning, utan också att
den rymmer en rad principiella frågeställningar som bör redas ut.
Det finns i sammanhanget två centrala frågor:
• Vad bör avgöra om kommunen/landstinget ska utföra en tjänst i egen
regi eller lägga den på en extern utförare?
• När är det försvarbart att en extern utförare utför en offentligt
finansierad tjänst med vinst och när är det inte det?
Till skillnad från meningsmotståndare till höger och till vänster som gör det
till princip att privata företag alltid är att föredra för offentligt finansierade
tjänster, respektive att dessa alltid bör drivas i egen regi, så har vi socialdemokrater en pragmatisk inställning. Vi menar att frågan bör avgöras från
fall till fall utifrån vad som kan bedömas vara mest fördelaktigt för medborgarna och brukarna.

2012-10-02

Problemlösning kräver noggrann analys!

Tankeverksamhetens ansvarige utgivare Ann-Sofie Hermansson skriver med anledning av utgivningen av Jämlikhetsnormen  i sin krönika i Göteborgs-Posten en jämförelse mellan behovet av en grundlig analys av såväl motorcyklar som samhället om man ska hitta rätt lösning på problemet.
Om det är så att gamla lösningar inte fungerar i dagens verklighet får man finna på nya, skriver veckans S-krönikör Ann-Sofie Hermansson.
Du läser hela krönikan här.

Boken Jämlikhetsnormen beställer du
här eller här.

2012-09-25

Studiehandledning till "Jämlikhetsnormen"Denna studiehandledning är upplagd med tanke på cirkelstudier i traditionell form eller på nätet, men kan naturligtvis även användas som stöd för självstudier. Det finns i sammanhanget anledning att understryka
att boken inte är något internt diskussionsunderlag för de närmast sörjande i det socialdemokratiska partiet.
Dess avsikt är att stimulera diskussion, studier och forskning på en betydligt bredare basis bland
människor som är intresserade av ett mer anständigt samhälle än det vi idag är på väg in i.

För att citera ur bokens förord: ”Att rekonstruera ett socialdemokratiskt alternativ inför dagens politiska utmaningar torde vara en angelägenhet för många människor. En del kanske inte ens identifierar sig partipolitiskt överhuvudtaget, som bekant en växande skara i dagens politiska kultur.
Detta hindrar inte att de kan uppfatta sig som intressenter i debatten om socialdemokratins kris. Det finns många människor idag som mycket starkt upplever ett behov av en politisk kraft som för traditionerna från 1900-talets sociala demokrati vidare in i ett nytt sekel.”

Ladda ner hela handledningen här som .pdf

2012-09-13

Nu kan du beställa "Jämlikhetsnormen"

Nu är den här!
Jämlikhetsnormen av Anders Nilsson och Örjan Nyström finns nu att beställa på både Adlibris och Bokus.com!
Vill ni beställa fem ex eller fler har vi ett speciellt rabatterbjudande - endast 169 kronor, då beställer ni via redaktion@tankeverksamheten.se 
Jämlikhetsnormen kommer också som e-bok men inget releasedatum för detta är ännu satt.
Vad boken handlar om? Läs här:

Socialdemokratins identitetskris är inte över för att partiet har fått en ny partiledare som samlar förtroende kring sin person. I grunden är krisen politisk. Vidden av den framgår av det faktum att inget socialdemokratiskt parti i vår del av världen undgått den. Den kan beskrivas som en dubbel förlust av fotfästet. Dels när det gäller att orientera sig i tidens trender och utvecklingstendenser och – som på 1900-talet – rida på tigern – dvs. utforma ett sammanhållet ramverk av välfärds- och arbets­marknads­institutioner som verkligen får fäste i den kapitalistiska strukturomvand­lingen och förvandlar den till en kraft som inte bara moderniserar produktionen utan också ökar jämlikheten. Men det handlar även om orienteringen i det ideologiska utrymme socialdemokratin då röjde mellan konservatism, liberalism och kommunism.
Jämlikhetsnormen av Anders Nilsson och Örjan Nyström är ett brett anlagt försök att råda bot på detta. En inträngande analys av vår tids strukturomvandling läggs till grund för ett förslag till ett institutionellt ramverk för en ny socialdemokratisk välfärdsmodell. Den handlar inte så mycket om traditionell omfördelningspolitik utan mera om att mot­verka de växande klyftorna med en social investeringsstrategi för att främja den sociala rörligheten, både mellan och inom generationer – att rusta människor för att med fram­gång möta utmaningarna i det globaliserade kunskapssamhällets snabba föränd­ringar i vår tid. De konkreta reformförslagen förankras i en djupgående pejling i social­demokratins moraliska och filosofiska identitet.
368 sidor. Ordinarie pris: cirka 249 kr. Rabattpris vid beställning av minst fem ex. av föreningar inom arbetarrörelsen (fackföreningar och organisationer inom socialdemokratin och dess sidoorganisationer) och folkbildningen (folkbildningsförbund och folkhögskolor): 169 kronor.
Enskilda beställningar www.bokus.com eller www.adlibris.com/se/
Rabatterade gruppbeställningar till redaktion@tankeverksamheten.se

Upphandlingar och nerköp

Om lagstadgad social dumpning i byggnadsbraschen
av Christer Thörnqvist och Charles Woolfson

Hämta .pdf här! Eller läs direkt nedan via Slideshare
Ur inledningen:
Ingen händelse på svensk arbetsmarknad har under senare år väckt sådan uppmärksamhet internationellt som den sk Laval- eller Vaxholms-konflikten.
Byggnadsarbetareförbundets blockad mot en skolrenovering i Vaxholm ledde till en femårig juridisk process både i Sverige och i EU som slutade i ett svårt nederlag för fackföreningssidan. Mer om detta nedan. Laval-fallet var egentligen inte unikt, utan det sista i en rad domar i EG-domstolen som Viking, Rüffert och Luxemburg. För många inom internationell – och svensk – fackföreningsrörelse sågs dock Laval som sista spiken i den kista där rätten att försvara arbetsförhållanden och löner mot underbudskonkurrens begravdes.
Detta eftersom EU-/EG-domstolen nu definitivt slog fast att friheten för leverantörer och underleverantörer av tjänster att röra sig fritt inom unionen, med andra ord rätten till fri rörlighet för människor, arbete och kapital inom EU, vägde tyngre än EU:s ”sociala dimension” och därmed rätten att försvara sig mot sk social dumpning genom fackliga stridsåtgärder, trots att rätten att strejka är en fundamental rättighet enligt EU:s stadgar. 

Arbetslivsforskare från olika discipliner har diskuterat såväl de juridiska som de praktiska konsekvenserna av Laval-fallet. Vårt bidrag till denna debatt är att tillföra en aspekt som – märkligt nog – saknats i diskussionen, nämligen upphandlingssystemets roll. Hela Laval-konflikten började trots allt med
protester mot Vaxholms kommuns upphandling av renoveringen av en skola. Vi anser att frågan har en relevans långt utanför byggsektorn, men att den blir extra tydlig där, eftersom stat, landsting och kommuner hör till de större byggföretagens absolut viktigaste kunder, eftersom de är kunder som kan beställa infrastrukturella bygg- och anläggningsprojekt i en helt annan omfattning än vad privata entreprenörer kan. Den tes vi driver i den här rapporten är att upphandlingssystemets rigiditet är ett hot mot både löner och – framför allt – arbetsförhållanden. Då Laval-domen fortfarande ligger tämligen nära i tiden när detta skrivs måste dock våra slutsatser ses som något preliminära, och snarast som utgångspunkter för kommande forskning och debatt.

Läs rapporten här:

2012-08-21

Tankeverksamhetens första bok på gång!


Tankeverksamhetens första bokutgivning kommer snart! 
Jämlikhetsnormen 
av Anders Nilsson och Örjan Nyström. 

Baksidestexten:
"Socialdemokratins identitetskris är inte över för att partiet har fått en ledare som förmår samla förtroende för 
sin person. Vidden av krisen framgår av att inget parti i vår del av världen har undgått
den. Det är en dubbel förlust av fotfästet. Dels har socialdemokratin tappat sin orientering i tiden – man saknar en helhetsanalys av de trender och tendenser som präglar dagens samhällsutveckling. Därmed förmår man inte att som under 1900-talet rida på tigern – dvs. utforma ett institutionellt ramverk som gör den kapitalistiska strukturomvandlingen till en kraft som både moderniserar produktionen och ökar jämlikheten och samhällsgemenskapen. Men dessutom har man tappat sin ideologiska orientering i det utrymme socialdemokratin röjde mellan liberalism, konservatism och socialistisk
vänsterpolitik. Jämlikhetsnormen är ett brett anlagt försök att råda bot på detta. Här presenteras förslag till en ny socialdemokratisk välfärdsmodell som mer handlar om sociala investeringar för att sätta människor i stånd att möta utmaningarna i det globaliserade kunskapssamhället än traditionell omfördelningspolitik. De konkreta reformförslagen förankras i en djupgående pejling i socialdemokratins moraliska och filosofiska identitet."

Kommer från trycket i mitten av september. Om någon vecka kan du beställa ditt ex. här. 368 sidor. Ordinarie pris: 249 kronor. Rabattpris vid beställning av minst fem ex. av föreningar inom arbetarrörelsen (fackföreningar och organisationer inom socialdemokratin och dess sidoorganisationer) och folkbildningen (folkbildningsförbund och folkhögskolor): 169 kronor. Studiehandledning för studiecirklar finns att tillgå.


Beställ hos anders@tankeverksamheten.se

2012-07-07

Underbara dagar framför oss - Om sociala investeringsstrategier med barnperspektiv för hållbar storstadsutveckling i kunskapssamhället av Anders Nilsson

Denna rapport är framtagen på uppdrag av arbetarekommunerna i Göteborg, Malmö och Stockholm av Tankeverksamhetens redaktör Anders Nilsson. Presenterades på ett storstadsseminarium i Almedalen 7 juli 2012.
Ladda hem rapporten här (.pdf 1793k)

2012-06-27

Förutsättningar för framtidens livslånga lärande i Sverige - av Kerstin Littke

Ur inledningen:
Att vi lever i en tid av stora förändringar är ingen nyhet. Om det är vi troligen helt överens. Sannolikt är den omvälvande samhällsförändring vi bara befinner oss i början av mer omfattande än den vi genomgick då de stora strömmarna av människor från landsbygden flyttade in till städerna och industriarbetet. Kanske måste vi gå så långt tillbaka i tiden som till Gutenberg och boktryckarkonsten på 1400-talet för att hitta dess motsvarighet.


På kort tid har vi bevittnat globala förändringar där en rad diktaturer störtats av sitt eget folk, den globala ekonomins fokus har förskjutits från västvärlden till Asien, framsynta penningplacerare gör investeringar i Afrika samtidigt som den europeiska ekonomin brottas med stora problem.


En viktig anledning till den snabba samhällsförändringen, kanske den viktigaste, är de senaste årens innovationer inom informations- och kommunikationsteknik, IKT, samt annan digital teknologi. En teknisk utveckling som gör det möjligt för människor att i allt större utsträckning kommunicera med sin omvärld, ta del av all världens information och kunskap samt att lösa vardagen på ett helt nya sätt. Med fog kan vi tala om att vi befinner oss i ett paradigmskifte.


Läs hela rapporten här:
Läser du på mobil enhet som inte stöder Flash kan du göra det här.

2012-06-26

Nya Tider - Nya Jobb - Första seminariet

Igår var det premiär för seminarieserien Nya tider - Nya jobb
Första seminariet hade titeln - Ungdomsarbetslöshet: En ohejdbar farsot eller ett problem som kan lösas?

Följande text hämtas från LO-Distriktets i Västsveriges hemsida:

25 juni gick startskottet för LO Västsverige, Socialdemokraterna i Europaparlamentet, IF Metall Göteborgs och Tankeverksamheten i Göteborgs seminarieserie Nya Tider - Nya Jobb. Temat var ungdomsarbetslöshet, huvudtalare var Sofia Larsson från GR Utbildning, Katja Knuutinen från Göteborgs Stad, AB Volvos koncernchef Olof Persson och IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä. Dessa kommenterades av Anna Johansson (s), kommunalråd Göteborg och Johnny Magnusson (m), regionråd VGR.
Drygt 140 personer kom för att lyssna på lite mer praktiska grepp på  ungdomsarbetslösheten. Inför seminariet hade Olle Ludvigsson (s) i EU-parlamentet, Dan Gabrielsson, LO-dsitriktets ordförande, Mikael Sällström IF Metall Göteborg och Ann-Sofie Hermansson, Tankeverskamheten skrivit en debattartikel i GP om att det är dags att lägga det politiksa käbblet om statistik åt sidan för att vidta åtgärder. Läs artikeln här>>>
Huvudtalarna beskrev hur deras verksamheter arbetar för att komma åt unga som riskerar arbetslöshet ur ett företagsperspektiv som Volvo och ur ett samhällsperspektiv som Göteborgs stad. 
Förslagen kan delas in i två huvudkategorier. 
1. Att förbättra ungdomars möjlighet att klara gymnasiet. 2. Att öka ungdomars möjlighet att delta i arbetslivet, t.ex via praktik.
Olof Persson efterlyste mer individuella åtgärder då behoven hos både företag och individer skiftar så behövs stor flexibilitet hos arbetsförmedlingen för att matcha dessa båda behov, han beskrev också den utbildningssatsning som AB Volvo gör på unga arbetslösa. 
Sofia Larsson beskrev Plug-in projektet i Göteborgsergionen som går ut på att fånga upp elever som annars troligen hoppar av gymnasiet. 
Veli-Pekka Säikkälä beskrev IF Metalls ungdomsavtal och arbetet med Teknikcollege som metoder att få in unga i arbetslivet.
Från Göteborgs stad redovisade Katja Knuutinen hur det fungerar med de EU-projekt som staden driver för att förbättra ungas möjligheter där den största delen av insatserna går till kompetenshöjande åtgärder.
ABF Göteborg var på plats och filmade seminarierna. Alla delar har inte publicerats ännu men de två som är ute hittar ni här:

Här kommer bilder från kvällen, fotograf Nora Theorin:


Det var fullsatt!

Olof Persson och Veli-Pekka Säikkälä
Veli-Pekka Säikkälä och Sofia Larsson
Katja Knuutinen och Anna Johansson
En nöjd arrangör; Olle Ludvigsson
Olof Persson 
Åke Magnusson, Global Forum och Olof Persson
2012-06-18

Nya tider - nya jobb

Hämta rapporten här

Utmaningar och utvecklingsvägar i jobbpolitiken 

av David Ljung

Ur inledningen:
Syftet med denna rapport är att översiktligt analysera de huvudutmaningar som svensk och europeisk jobbpolitik nu står inför. På kort sikt handlar det om att lösa den finans- och skuldkris som alltmer kommit att omvandlas till en jobbkris. På längre sikt handlar det om att bygga en fungerande och konkurrenskraftig

arbetsmarknad med kapacitet att hantera både den demografiska utvecklingen och den gröna omställningen. 


Rapporten ska inte ses som något positionspapper, utan är enbart tänkt att fungera som ett helt öppet
diskussionsunderlag. Alla synpunkter och värderingar är mina egna.

Rapporten tar ett helhetsgrepp om jobbfrågan. För att kunna komma till rätta med problemen räcker det inte med ett snävt fokus. Perspektiven måste tvärtom vara breda och inkluderande. En utgångspunkt är att arbetsmarknad och välfärdssystem hör samman. Här finns det en växelverkan som är viktig att uppmärksamma. 


En annan utgångspunkt är att nationella och internationella aspekter behöver ses i ett sammanhang. Dels hör europeiska och svenska arbetsmarknadsfrågor ihop. Strategier och åtgärder på europeisk och svensk nivå måste koordineras. Det går inte att optimera den nationella politiken utan ett aktivt engagemang i EU-arbetet på området. Dels måste det som görs i Sverige och Europa i hög grad relateras till förhållandena på världsmarknaden. Det finns ingen nationell arbetsmarknad som inte till stor del påverkas av den globala utvecklingen.

Läs hela rapporten här:

2012-05-23

Arbetsmiljörapport

av Erik Bengtsson, Jack Rolka och Fredrik Ståhle
Ladda ner rapporten som .pdf här!

I denna rapport visar vi att arbetsmiljöns problem inte löser sig själva. Även
om teknisk utveckling och automatisering gjort att en del tunga och smutsiga
jobb har försvunnit, återstår fortfarande väldigt mycket att arbeta med i
arbetsmiljön, både den fysiska och den psykosociala. Det behövs medvetet
handlande för att förbättra arbetsmiljön överlag.
Vi diskuterar i rapporten också potentiella reformer och förändringar för att
förbättra arbetsmiljösituationen i Sverige. Vi diskuterar detta arbete både ur
ett fackligt och ett partipolitiskt perspektiv, framför allt i kapitel 6.
Vi tre som har skrivit rapporten är fackligt och politiskt engagerade. Vi
bestämde oss för att skriva en rapport om arbetsmiljöfrågor eftersom detta
är ett extremt viktigt politikområde för människors välmående och för
ekonomins funktionssätt. Men det är också ett politikområde som i någon
mån lider brist på ideologisk och mindre teknisk diskussion. Det som publiceras
i frågorna är förvisso ofta väldigt bra och faktaspäckade publikationer
som de från Arbetsmiljöverket och Sten Gellerstedts arbetsmiljörapporter,
som ges ut av LO. Men vi vill bidra till diskussionen med ett mindre statistiskt
– även om också denna rapport innehåller en hel del siffror – och mer
politiskt och ideologiskt angreppssätt.

Läs rapporten i sin helhet nedan!
Arbetsmiljörapport

View more documents from Staffan Lindström.

Läs bloggar på Netroots!

2012-04-26

Snabb leverans av partiledningen!

Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg imponeras av hur snabbt den socialdemokratiska ledningen har sugit upp och implementerat vår rapport "Ungdomsarbetslösheten i Sverige och Leerwerkplicht i Nederländerna" av Anders Nilsson och Örjan Nyström.

I det den 25/4 av partiledningen presenterade förslaget kallas det för Utbildningskontrakt för unga och är snarlikt det system från Nederländerna som beskrivs i rapporten.

Vi inom Tankeverksamheten tackar för sporren och höjer härmed tempot ytterligare.

2012-04-23

Arbetarrörelsen och hotet från högerpopulisterna


Ur rapporten:
Inledning
De kallar sig gärna arbetarpartier, men underkänner klassiska begrepp som
klasskamp och vikten av att kämpa mot ekonomiska och sociala orättvisor.
Nyckelordet för högerpopulistiska partier är rätt etnicitet, den egna befolkningen
först.
Det är lätt att se att högerpopulistiska partier som Sverigedemokraterna
utgör ett särskilt hot mot just arbetarrörelsen. De tar väljare från vänstern
men levererar högerpolitik, i 9 av 10 fall röstar SD med Alliansen.
Numera säger de att de vill försvara välfärden, men den ska fördelas till det
"rätta folket". De har hittat ett budskap som går hem hos framför allt många
manliga arbetare som attraheras av en politik som betonar etnisk likhet och
riktar sig mot feminism, invandring och olika kulturella minoriteter.
Frågan om att hitta en fungerande strategi mot högerpopulistiska partier är
brännande. Hur stoppar vi framväxten av dessa partier? Hur avslöjar vi dem
för deras väljare så att de inser vilken politik de ger sitt stöd till? Hur vitaliserar
vi vår egen rörelse så att våra egna representanter och förtroendevalda
kan ta debatten och bjuda motstånd?
Att hitta en fungerande strategi mot högerpopulismen handlar både om att
tänka nytt och återgå till rötterna, den jämlikhetstanke som en gång skapade
arbetarrörelsen. I denna rapport beskriver vi hur hotet ser ut och ger förslag
på motåtgärder.

2012-04-09

Ungdomsarbetslösheten i Sverige och Leerwerkplicht i Nederländerna

Tankeverskamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg är mycket glada att presentera en ny rapport av Anders Nilsson och Örjan Nyström titulerad:
Ungdomsarbetslösheten i Sverige och Leerwerkplicht i Nederländerna

Utdrag ur rapporten:
Det speglar att unga inte generellt har svårt att få arbete i Sverige. Fyra av tio ungdomar
- 39,1 procent - som blir arbetslösa är i arbete igen inom fyra veckor. Jämför
vi med arbetslösa i åldrarna 25 till 54 år är det bara 16,1 procent som kommer i
arbete igen så fort, och för gruppen 55+ är det ännu färre, 12,3 procent (OECD,
talen avser 2010). Unga arbetslösa har lättare att få nytt arbete än äldre. Det är
inget nytt, så har det alltid varit. Vad som är nytt sedan 90-talskrisen är att unga
löper hög risk att åter bli arbetslösa relativt snabbt.
Hälften av alla som arbetar i åldersgruppen 20-24 år i Sverige har i dag nämligen
tidsbegränsade anställningar, vilket är en dubbelt så hög andel som genomsnittet
för OECD-länderna. Vi sticker ut med vad som troligen är den mest liberala lagstiftningen
för tillfälliga anställningar inom EU. EU-kommissionen menar att Sverige
med de senaste ändringarna i Lagen om anställningsskydd (LAS) från år 2008
bryter mot visstidsdirektivet, och förbereder mål mot den svenska regeringen i
EU-domstolen.
Hämta hela rapporten här:2012-03-28

Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering av Roland Kadefors

Dags igen för en ny rapport  från Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg. Författare är Roland Kadefors tidigare chef för Arbetslivsinstitutet Väst.

Sammanfattning

Sverige har en åldrande befolkning. Prognoser visar att om vi ska kunna behålla samma andel av befolkningen som nu i arbetskraften, så behöver svenskarna genomsnittligt arbeta fler år. Men det är inte bråttom att ändra systemet; Sverige har en bättre demografisk situation än nästan alla andra EU-länder. Att arbeta längre upp i åren är i dagens läge inte realistiskt för stora grupper i arbetslivet.

Bristande hälsa och kompetens är tillsammans med negativa attityder till äldre de viktigaste hindren för ett utsträckt arbetsliv. Därför måste Pensionsåldersutredningen, om man vill höja pensionsåldern och LAS-gränsen, också beakta behoven av bättre arbetsmiljö och förbättrade möjligheter till livslångt lärande.

Genomförda exempel visar att man genom organisatoriska insatser på Age Management (åldersmedvetet ledarskap) kan förvandla hotet inför en förestående generationsväxling till en konkurrensfördel, genom att kompetensförsörjningen säkerställs och företagets varumärke vårdas. Nedtrappning är ett bättre alternativ
än avtalspensionering.

Att Sverige har ett relativt högt arbetskraftsdeltagande hos äldre kan delvis hänföras till att kvinnor arbetar i nästan lika hög utsträckning som män. Det finns också fördelar med att arbetsmarknadspolitiken i stor utsträckning hanteras i avtal mellan arbetsmarknadens parter. Andra EU-länder har skäl att studera det svenska exemplet. Sverige har å andra sidan mycket att lära av det nu pågående norska reformarbetet.

Pensionsåldersutredningen, som arbetar efter väl formulerade direktiv, bör ta god tid på sig och initiera processer som kan leda fram till en bred samsyn när det gäller möjlighet till ett utsträckt arbetsliv också för yrkesgrupper som nu lämnar arbetslivet i förtid.


2012-02-14

Fragment av en hegeliansk historieskrivning över nationalekonomin från svensk horisont

av Johan Lönnroth

Läs mer här!

Nationalekonomins födelse: första syntesen
Enligt Hegel följdes den halvsanna tesen från år 1789 av den halvsanna antitesen
år 1815 och därefter på 1820-talet av den sanna syntesen, det av Gud och
Historien inrättade politiska arrangemang som kallades Preussen. Hegel dog, men
Gud och Historien klev vidare.
Nationalekonomin i Sverige hade sina äldsta rötter – under första hälften av
sjuttonhundratalet – i handelsrätt och politisk aritmetik. Därefter inrättades, under
inspiration av Carl von Linné, ett antal akademiska poster i ekonomi med botanik
eller naturhistoria. Under adertonhundratalet definierades ämnet som politisk
ekonomi eller statsekonomi och organiserades som en del av den juridiska fakulteten.
Följaktligen när David Davidson (år 1890 i Uppsala) och Knut Wicksell (år
1901 i Lund) fick sina professurer definierades disciplinen som ekonomi med
finansiell juridik. Gustav Cassel (år 1904 i Stockholm) var den första ”rent” nationalekonomiska
professorn. Wicksell, Cassel och Heckscher kom efterhand att
dominera det nya specialiserade akademiska ämnet i Sverige.

Läs mer här!

2012-01-30

Varför är fackföreningsrörelsen så svag i USA?

Ladda hem rapporten här (.pdf 973k)

Ur Erik Bengtssons introduktion:

USA utmärker sig bland de rika länderna genom att ha den minsta välfärdsstaten
som andel av ekonomin, den svagaste fackföreningsrörelsen och inget arbetare-
parti.
Denna essä ägnar sig åt frågan: varför är fackföreningsrörelsen så svag i
USA? Detta är verkligen ingen ny fråga. 1906 ställde den tyske sociologen Werner
Sombart i en bok frågan ”varför finns det ingen socialism i Förenta Staterna?”, och
för den delen hade också Marx och Engels något decennium tidigare diskuterat
samma fråga.
Här kommer jag alltså att fokusera mig på fackföreningsrörelsen.
Oundvikligen kommer jag också att komma in på partipolitik, för arbetsmarknad
och politiken hänger ihop, men det är facket som står i fokus. De senaste trettio
åren har fackföreningsrörelserna i de flesta rika länder försvagats, men jag vill här
lyfta fram att i USA var facket redan före Reagans tillträde som president år 1980
svagare än i jämförbara länder. Mitt fokus i denna essä är därför inte så mycket
försvagningen efter år 1980 som varför facket aldrig blev riktigt starkt till att börja
med.
Ladda hem rapporten här (.pdf 973k)

Trafficking i Europa - Sofia Jonsson


Ladda hem rapporten här (.pdf 630k)

Ur förordet:
Var dag slås människoliv sönder i små små bitar som det tar alldeles för lång tid att foga
samman igen.

Människohandel är ett brott som inte känner några gränser. I Europa transporteras
kvinnor och flickor från främst öst till väst, som vore de varor på en marknad. Slutligen
utnyttjas de sexuellt om och om igen. Det är det som gör denna bransch så lukrativ, till
skillnad från vanliga produkter på en marknad så kan kvinnorna och barnen säljas och
användas vid upprepade tillfällen. Idag är det bara drog- och vapenhandeln som
inbringar mer pengar i den organiserade brottsligheten.

Människohandel för sexuellt utnyttjande (hädanefter trafficking) utgör cirka 79 % av all
människohandel, och oftast är offren kvinnor och barn (UN.GIFT., 2009). Många policys
och direktiv har tagits fram och signerats av flertalet europeiska länder för att motverka
trafficking, trots detta fortgår utnyttjandet.

I Europa finns både destinations- och ursprungsländer och enligt UN.GIFT. (2009) så är
den största delen av trafficking gränsöverskridande men pågår också inom länder.
Informationen kring hur många det är som faller offer för trafficking varje år i Europa är
fortfarande svårbedömt på grund av det stora mörkertal som råder. UNODC upp-
skattade antalet människohandelsoffer till 2,5 miljoner per år i världen år 2009.

I den här rapporten presenterar jag slutsatserna från masteruppsatsen Trafficking in
persons in Europe, som jag mottog Ernst Wigforss stipendium för år 2010. Syftet med
studien var att förstå hur prostitutionslagstiftningen och nivån på kvalitet i samhälls-
styrning i ett land, påverkar flödet av människohandelsoffer för sexuellt utnyttjande i
Europa. Studien bygger på kvantitativ och kvalitativ analys och inkluderar både
ursprungs- och destinationsländer för trafficking som beroende variabler i analysen.

Ladda hem rapporten här (.pdf 630k)

2012-01-26

Nya rapporter på måndag 30/1

I samband med Wigforss-seminariet i Göteborg på måndag 30/1 18.00 i Folkets hus kommer Tankeverksamheten att släppa två rapporter.
Rapporterna är skrivna av förra årets stipendiater.
Erik Bengtsson "Varför är fackföreningsrörelsen så svag i USA"
Sofia Jonsson "Trafficking i Europa"

Medverkande under rubriken "Med Olof Palme in i framtiden" är också Sara Björnsson, Ingvar Carlsson, Jan Eliasson, Evin Incir och samtalet leds av Jörgen Linder.
Så här beskrivs seminariet på Socialdemokraterna i Göteborgs hemsida:

För Olof Palme innebar internationellt engagemang ord och handling, ställningstaganden och stöd. Det inbegrep fördömanden av Vietnamkriget, apartheidpolitiken i Sydafrika och stormaktsinterventioner i Afghanistan och Centralamerika, men också stöd till motståndsrörelser mot diktaturerna i Grekland, Spanien, Portugal och Chile. Idag ser världen naturligtvis annorlunda ut. Men hur förvaltas hans arv? Hur bygger man vidare på det?
Årets Wigforss-stipendium utdelas vid programmet.

2012-01-17

Två städer -politiska skiljelinjer mellan Göteborg och Stockholm

I samarbete med Arbetarrörelsens Tankesmedja presenterar idag Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg en ny rapport av Anne-Marie Lindgren. Presentationen görs på ett seminarium där förutom rapportförfattaren även Anneli Hulthén och Kerstin Alnebratt deltar.
Citat ur förordet:
"Stockholm och Göteborg är båda storstäder, med delvis olika social struktur men med
storstadens både möjligheter och utmaningar: ökad inflyttning och växande befolkning,
stark arbetsmarknad, ett universitet med högt söktryck, kapacitetsproblem i kollektivtrafiken, bostadsbrist, boendesegregation. Stockholm har borgerlig majoritet, Göteborg rödgrön.
Finns det skillnader i de två kommunledningarnas sätt att handskas med storstadens utmaningar, som hör ihop med skillnader i samhällssyn? Skiljer sig prioriteringar och problemdefinitioner? Finns det skillnader i sättet att se på sitt politiska uppdrag?
För att undersöka det har jag gått igenom de budgetförslag, som Stockholms borgerliga
respektive Göteborgs rödgröna majoritet lagt hösten 2011. Båda är policydokument, som
lyfter fler frågor än de rent budgetära, och de ger alltså en bild både av politiska prioriteringar och av politiskt förhållningssätt."


2012-01-11

Två Städer

Missa inte när Anne-Marie Lindgren besöker Göteborg!
17.30 tisdagen 17 januari i Folkets Hus, Brännösalen.
Läs mer om seminariet här!