Sidor

2011-09-03

Välkommen till Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg

I socialdemokratin behöver vi framöver många, livliga och väl underbyggda diskussioner för att ge svar på frågorna om hur vi ska nå längre i våra strävanden mot ett samhälle där alla får plats och tas i anspråk, ett samhälle som förenar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vilka strategiska val behöver vi göra, mot vilka punkter ska vi rikta strålkastarljuset?

Att åstadkomma största möjliga frihet för varje enskild människa och genom politiska reformer uppnå ett tillstånd där var och en av oss har möjlighet att förverkliga ”våra bästa stämningars längtan” är socialdemokratins stora och svåra uppgift. Ska detta mål kunna förverkligas krävs jämlikhet, annars kommer ofrånkomligt vissa människors frihet breda ut sig på bekostnad av andras. Under flera decennier var svensk socialdemokrati världsbäst på att åstadkomma just en ökad jämlikhet, men de senaste decennierna har denna utveckling avstannat och på flera områden till och med vänts till sin motsats.

Såväl de sätt ojämlikheten yttrar sig på som jämlikhetens förutsättningar har på ett genomgripande sätt förändras sedan arbetarrörelsens pionjärer reste krav om åtta timmars arbetsdag, eller sedan sjuttiotalets omfattande reformer på arbetslivets och jämställdhetens områden. Därav finns ett stort behov av att finna ut nya arenor och nya strategier för att i dagens och framtidens samhälle uppnå ökad jämlikhet.

I denna text lyfter författarna Anders Nilsson och Örjan Nyström fram två sådana arenor, nämligen arbetslivet och familjen. Med stöd i såväl arbetarrörelsens erfarenheter i Göteborg som forskning inom olika områden lyfter de fram både problemställningar och mer eller mindre konkreta förslag till lösningar.

Den text som kommer inom kort är den första som publiceras under den lokala tankesmedjan i arbetarrörelsen i Göteborg. Min förhoppning är att den ska leda till både intellektuella diskussioner och praktiska politiska förslag och följas av fler inspel i den socialdemokratiska idédebatten. 

Anna Johansson
Ordförande Socialdemokraterna i Göteborg