Sidor

2012-03-28

Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering av Roland Kadefors

Dags igen för en ny rapport  från Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg. Författare är Roland Kadefors tidigare chef för Arbetslivsinstitutet Väst.

Sammanfattning

Sverige har en åldrande befolkning. Prognoser visar att om vi ska kunna behålla samma andel av befolkningen som nu i arbetskraften, så behöver svenskarna genomsnittligt arbeta fler år. Men det är inte bråttom att ändra systemet; Sverige har en bättre demografisk situation än nästan alla andra EU-länder. Att arbeta längre upp i åren är i dagens läge inte realistiskt för stora grupper i arbetslivet.

Bristande hälsa och kompetens är tillsammans med negativa attityder till äldre de viktigaste hindren för ett utsträckt arbetsliv. Därför måste Pensionsåldersutredningen, om man vill höja pensionsåldern och LAS-gränsen, också beakta behoven av bättre arbetsmiljö och förbättrade möjligheter till livslångt lärande.

Genomförda exempel visar att man genom organisatoriska insatser på Age Management (åldersmedvetet ledarskap) kan förvandla hotet inför en förestående generationsväxling till en konkurrensfördel, genom att kompetensförsörjningen säkerställs och företagets varumärke vårdas. Nedtrappning är ett bättre alternativ
än avtalspensionering.

Att Sverige har ett relativt högt arbetskraftsdeltagande hos äldre kan delvis hänföras till att kvinnor arbetar i nästan lika hög utsträckning som män. Det finns också fördelar med att arbetsmarknadspolitiken i stor utsträckning hanteras i avtal mellan arbetsmarknadens parter. Andra EU-länder har skäl att studera det svenska exemplet. Sverige har å andra sidan mycket att lära av det nu pågående norska reformarbetet.

Pensionsåldersutredningen, som arbetar efter väl formulerade direktiv, bör ta god tid på sig och initiera processer som kan leda fram till en bred samsyn när det gäller möjlighet till ett utsträckt arbetsliv också för yrkesgrupper som nu lämnar arbetslivet i förtid.