Sidor

2013-03-27

Har vi råd att inte satsa mer på jämställdhet?

Vad kan ökad jämställdhet göra för tillväxten och jobben i Sverige och i Europa?

av David Ljung

ur inledningen

Den europeiska ekonomin står inför två strategiska huvudutmaningar. Den ena är att sätta fart på den haltande tillväxten. Skrala eller negativa tillväxtsiffror behöver göras stabilt positiva. Den andra är att hantera en demografisk trend där befolkningen åldras i rask takt och pensionsavgångarna snabbt blir allt fler. Om ingenting görs väntar troligen arbetskraftsbrist i flera sektorer.
Situationen varierar en hel del i Europa när det gäller dessa båda problem, men inget land slipper undan. Inte heller Sverige.
Ökad jämställdhet är en central faktor för att möta de dubbla utmaningarna.
Att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden skulle kunna vara en avgörande nyckel till att få ekonomin att växa och till att skapa den jobbdynamik som behövs i det kommande demografiska scenariot. Trots det står jämställdhetsarbetet och stampar. Jämställdhetsutvecklingen går sedan ett antal år tillbaka antingen långsamt eller åt fel håll. I ett krispräglat Europa har jämställdheten hamnat långt ner på dagordningen. Med
tanke på både utmaningarna och möjligheterna blir den påtagliga passiviteten i jämställdhetsfrågorna nu alltmer bekymmersam.
Syftet med denna rapport är att sätta in jämställdhetsarbetet i ett samhällsekonomiskt sammanhang. En inledande analys ägnas åt sambanden mellan jämställdhet, tillväxt och jobb. Vilken ekonomisk betydelse har jämställdhetsfaktorn?
Därefter görs en genomgång av vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att driva jämställdhetsutvecklingen vidare. Hur ser verktygslådan ut? Avslutningsvis ställs den övergripande frågeställningen på sin spets: har
vi råd att inte satsa mer på jämställdhet?


Hämta hela rapporten här, eller läs på Slideshare nedan.