Sidor

2012-06-18

Nya tider - nya jobb

Hämta rapporten här

Utmaningar och utvecklingsvägar i jobbpolitiken 

av David Ljung

Ur inledningen:
Syftet med denna rapport är att översiktligt analysera de huvudutmaningar som svensk och europeisk jobbpolitik nu står inför. På kort sikt handlar det om att lösa den finans- och skuldkris som alltmer kommit att omvandlas till en jobbkris. På längre sikt handlar det om att bygga en fungerande och konkurrenskraftig

arbetsmarknad med kapacitet att hantera både den demografiska utvecklingen och den gröna omställningen. 


Rapporten ska inte ses som något positionspapper, utan är enbart tänkt att fungera som ett helt öppet
diskussionsunderlag. Alla synpunkter och värderingar är mina egna.

Rapporten tar ett helhetsgrepp om jobbfrågan. För att kunna komma till rätta med problemen räcker det inte med ett snävt fokus. Perspektiven måste tvärtom vara breda och inkluderande. En utgångspunkt är att arbetsmarknad och välfärdssystem hör samman. Här finns det en växelverkan som är viktig att uppmärksamma. 


En annan utgångspunkt är att nationella och internationella aspekter behöver ses i ett sammanhang. Dels hör europeiska och svenska arbetsmarknadsfrågor ihop. Strategier och åtgärder på europeisk och svensk nivå måste koordineras. Det går inte att optimera den nationella politiken utan ett aktivt engagemang i EU-arbetet på området. Dels måste det som görs i Sverige och Europa i hög grad relateras till förhållandena på världsmarknaden. Det finns ingen nationell arbetsmarknad som inte till stor del påverkas av den globala utvecklingen.

Läs hela rapporten här: