Sidor

2012-11-20

Nystartszoner - möjligheter, hot eller retoriskt slag i luftten?

av Anders Nilsson
Hämta rapporten här
Finansdepartementets betänkande Nystartzoner (SOU 2012:50) är ute på remiss. I stadsdelar med ”utbrett utanförskap” vill regeringen införa vad som med ett mindre innovativt språkbruk brukar benämnas Ekonomiska frizoner eller mer egentligt Speciella ekonomiska zoner (eng. Special Economic Zones, SEZ), vilket är ett i litteraturen etablerat samlingsbegrepp för olika typer av mindre reglerade och lägre beskattade geografiskt definierade områden.
Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg är inte remissinstans, och att nagelfara detaljerna i utredningens förslag ter sig mindre meningsfullt. Vi tar i stället tillfället i akt att granska den mer fundamentala frågan om det finns någon samhällsekonomisk nytta med Speciella ekonomiska zoner i
utvecklade ekonomier och om det är verkningsfulla inrättningar för att bana väg till anställning för människor som har svårt att göra sig gällande på den reguljära arbetsmarknaden.