Sidor

2012-01-30

Trafficking i Europa - Sofia Jonsson


Ladda hem rapporten här (.pdf 630k)

Ur förordet:
Var dag slås människoliv sönder i små små bitar som det tar alldeles för lång tid att foga
samman igen.

Människohandel är ett brott som inte känner några gränser. I Europa transporteras
kvinnor och flickor från främst öst till väst, som vore de varor på en marknad. Slutligen
utnyttjas de sexuellt om och om igen. Det är det som gör denna bransch så lukrativ, till
skillnad från vanliga produkter på en marknad så kan kvinnorna och barnen säljas och
användas vid upprepade tillfällen. Idag är det bara drog- och vapenhandeln som
inbringar mer pengar i den organiserade brottsligheten.

Människohandel för sexuellt utnyttjande (hädanefter trafficking) utgör cirka 79 % av all
människohandel, och oftast är offren kvinnor och barn (UN.GIFT., 2009). Många policys
och direktiv har tagits fram och signerats av flertalet europeiska länder för att motverka
trafficking, trots detta fortgår utnyttjandet.

I Europa finns både destinations- och ursprungsländer och enligt UN.GIFT. (2009) så är
den största delen av trafficking gränsöverskridande men pågår också inom länder.
Informationen kring hur många det är som faller offer för trafficking varje år i Europa är
fortfarande svårbedömt på grund av det stora mörkertal som råder. UNODC upp-
skattade antalet människohandelsoffer till 2,5 miljoner per år i världen år 2009.

I den här rapporten presenterar jag slutsatserna från masteruppsatsen Trafficking in
persons in Europe, som jag mottog Ernst Wigforss stipendium för år 2010. Syftet med
studien var att förstå hur prostitutionslagstiftningen och nivån på kvalitet i samhälls-
styrning i ett land, påverkar flödet av människohandelsoffer för sexuellt utnyttjande i
Europa. Studien bygger på kvantitativ och kvalitativ analys och inkluderar både
ursprungs- och destinationsländer för trafficking som beroende variabler i analysen.

Ladda hem rapporten här (.pdf 630k)